Lämpliga förkunskaper

Skapa en mall


Introduktion

Regline är ett anmälningsformulär som fylls i i en webbläsare. När deltagaren har fyllt i formuläret och klickat på bekräfta-knappen blir deltagaren registrerad på evenemanget. Organisatören av evenemanget kan se vilka som har registrerats. 


En minimal regline innehåller ett av inmatningsfälten Efternamn och E-post-adress (E-post). Vanligtvis innehåller regline båda, plus ett antal ytterligare fält. Inmatningsfälten måste specificeras som fält innan de läggs in i formuläret. 


Skapa regline

Klicka på Registrering->Registrering->Lägg till. 
Ett litet formulär med rubriken New regline visas. Det har två flikar, Registrering och Avancerat. I fliken Registrering, fyll i fältet Namn. Välj ett namn som du tycker är lämpligt. Det här är namnet på reglinen (anmälningsformuläret). Många evenemang har flera reglines, för olika kategorier av deltagare. 


Varje regline tilldelas automatiskt ett nummer, Nr, av DMS. Vilket nummer den får är (för det allra mesta) inte viktigt. Men i tabellen med alla reglines visas de i nummerordning. Du kan ändra numret om du vill. 


Lämna de andra fälten tomma. I fliken Avancerat, välj en lämplig mall i rullgardinsmenyn i fältet Sidmall. I bilden nedan finns alternativen TemplateGreen och ReglineMall2 att välja mellan. Lämna de andra värdena som de är. 

Klicka på knappen Lägg till, längst ned i formuläret. 

Formuläret försvinner. 

En ny rad läggs till längst ned i tabellen. Den har gul bakgrundsfärg. 

Knappen Spara byter färg från orange till gul. 

Klicka på Spara

Den nya raden byter bakgrundsfärg från gul till vit. 

Knappen Spara byter färg från gul till orange. 


Tabellen innehåller nu minst en regline. I illustrationen ovan har reglinen fått namnet Minimal


Specificera fältet E-post

Fält är en av flera element-typer som kan ingå i en regline. Fält är rutor där deltagarna får skriva in data som du behöver att administrera evenemanget och deltagarna. Många fält är också nödvändiga för inbyggda funktioner i DMS. 


Vi väljer att specificera inmatningsfältet för E-post-adress (PersonEmail).  Öppna Registrering->Fält->Deltagare->Lägg till. Det lilla formuläret Lägg till - Deltagare öppnas. 


Klicka på den runda knappen Person högt upp. 

Klicka i inmatningsrutan under de runda knapparna (i bilden står det PersonFirstName i rutan, men det kan stå någonting annat i andra situationer).
En rullgardinsmeny visas.

Klicka på PersonEmail


 


Skriv "50" i inmatningsrutan Längd

Skriv "E-post-adress" i inmatningsrutan Swedish

Klicka på knappen Lägg till, längst ned. 


Lämna rutan Dölj i bekräftelse tom, utan bock. 


Du har nu talat om för DMS att inmatningsfältet PersonEmail ska kunna användas i regline och att det då ska heta E-post-adress och att inmatningsrutan ska ha en bredd på ungefär 50 tecken. Det finns ett antal fördefinierade fält i DMS. Som användare kan vi inte definiera nya inmatningsfält utan bara välja bland de som redan finns. Vi kan också i viss mån specificera hur fältet ska användas i vårt projekt, genom att fylla i tre fält. I ett verkligt projekt anger du de värden som passar bäst i ditt projekt. 


Det är mycket få projekt som inte har fältet PersonEmail specificerat. Om det redan är specificerat i ditt projekt kan du prova att specificera och lägga in något av de andra fälten. Men se alltid till att åtminstone det här fältet finns med. 


Se till att det finns minst en webbsida

Av historiska skäl behöver DMS att det finns minst en webbsida i projektet för att man ska kunna göra en regline. Kontrollera detta och lägg eventuellt till en webbsida, genom att följa följande instruktion. 


Titta i Innehållshantering->Sidskaparen->Sidor. Om tabellen är tom, klicka på Lägg till

Skriv ett namn, godtyckligt vilket, där det står Ny sida

Klicka på Spara


Bilden nedan visar hur det ser ut när Sidskaparen inte innehåller någon webbsida och var knappen Lägg till finns. Lägg in fältet i reglinen


På varje rad i tabellen i Registrering->Registrering finns en knapp långt till höger som påbörjar redigering av den regline som hör till raden. Se nedanstående illustration. Redigeringsfunktionen symboliseras av en dokumentsymbol. Klicka på dokumentsymbolen för att påbörja redigering. Hjälptexten för knappen är Regline Editor.  Hela den delen av fönstret som inte är för kommunikation med webbläsaren fylls med Regline Editor. 


Det som syns är mallen, knappen Bekräfta och menyn för Regline Editor. Mallen syns vanligtvis upptill och nedtill, i illustrationen här syns mallen endast upptill. Knappen Bekräfta är än så länge det enda egentliga innehållet i vår Regline. När en regline används är det med den knappen som deltagaren signalerar att formuläret är ifyllt och att systemet ska spara informationen i sin databas. Menyn är upptill och till höger. Den är en grå ruta med rundade hörn och den innehåller mer än 10 ikon-knappar. När markören befinner sig över en av knapparna visas en hjälptext som berättar vad knappen gör. 


Klicka på den knapp som pekas ut av den röda pilen och som har hjälptexten Lägg till fältMenyn utökas nedtill med en lista med tillgängliga fält. Vi har bara specificerat ett fält, så nu finns bara den raden i listan, E-post-adress. Dessutom finns en rad som säger Lägg till i sista gruppen. Den raden har ingen funktion i den här situationen. Så det spelar ingen roll om det finns en bock eller inte i den rutan. (Gruppering kan annars vara praktiskt för att flytta och ta bort flera element samtidigt.) 


Klicka på rutan vid texten E-post-adress


Klicka därefter på knappen Ok

Nu läggs fältet till strax ovanför Bekräfta i reglinen. 


Din minimala regline är nu klar. Reglinen sparas kontinuerligt, så du behöver inte klicka på någon knapp för att den ska sparas. 


Det kan vara lämpligt att stänga den flik i webbläsaren där regline editor finns. 


Prova reglinen

Reglinen innehåller nu bara fältet E-post-adress. Börja med att se till att systemet inte kräver att deltagaren ska skriva in sitt efternamn också. I Projekt->Inställningar->Registrering finns (långt ned till höger) en bockruta med ledtexten Tillåt inga registreringar utan att namn är ifyllt


Se till att det inte finns en bock i den rutan. (Senare, om du vill tvinga deltagaren att skriva in sitt efternamn, kan du åstadkomma det genom att klicka så att det skrivs in en en bock i den rutan.) 


Titta på antalet registrerade deltagare i evenemanget som vi tänker oss att reglinen handlar om. Det visas i kolumnen Registrerade i Registrering->Registrering. Ibland är ordet Registrerade förkortat till Regist eller liknande. 


Eftersom din regline just har skapats bör det stå här, som det gör på bilden ovan. 


Hämta webbadressen till din nya regline i formuläret med data om reglinen. 


I Registrering->Registrering, klicka på ikonen med en penna och ett papper på raden som hör till den regline som du just har skapat. 


Längst ned finns ett fält som har ledtexten Länk till regline. Det ser ut som ett inmatningsfält men är information till dig som är användare. 


Klicka i fältet. 


Texten blir vit och får blå bakgrund. 


Tryck på tangentbordstangenterna <Ctrl> och C samtidigt. Det påbörjar kopiering av den markerade texten. 


Öppna en webbläsare i ett annat fönster. 


För musmarkören till webbläsarens inmatningsfält för webbadress. 


Tryck på tangentbordstangenterna <Ctrl> och V samtidigt. Det gör att den tidigare markerade texten klistras in. 


Tryck <Enter>, <Retur> eller dylikt, för att gå med webbläsaren till den kopierade adressen. 


Reglinen visas i webbläsaren. 


Skriv in en e-post-adress i fältet E-post-adress. 


Klicka på Bekräfta


Ett nästan tomt fönster säger: No confirmation could be found


Det betyder att DMS försökte visa upp bekräftelseinformation i webbläsaren. Men du hade inte förberett någon bekräftelseinformation. 


Gå tillbaka till Registrering->Registrering. Klicka på knappen för att uppdatera fönstret, två pilar i cirkel. 


Nu står det 1 för antalet Registrerade. 


Reglinen, alias registreringsformuläret, har fungerat. 


Klicka på 1:an. 


En deltagarlista med en enda rad i visas. När flera deltagare har registrerat sig blir listan längre. 


I kolumnen E-post visas den e-post-adress som du skrev in i reglinen. Det finns tre kolumner som är tomma. Det beror på att de fält som motsvarar de kolumnerna inte har fyllts i. De kunde inte ens fyllas i, eftersom fälten inte fanns i reglinen. Om du vill kan du lägga till de fälten och prova igen.