Lämpliga förkunskaper

Användarinterface


Introduktion

I stort sett allt som görs i DMS hör till ett projekt. Det normala är att ett projekt skapas för varje evenemang. 


Skapa ett nytt projekt

För att skapa ett projekt, klicka på Projekt->Nytt projekt en bit ned bland mapparna. 


Ett formulär, Nytt projekt, visas.Fyll i formuläret. De sex första fälten måste vara ifyllda för att projektet ska kunna skapas. Det är också nödvändigt att ange en så kallad Grupp som projektet ska tillhöra. 


Databas - Troligtvis står det delegia_production här. Låt det stå kvar. 

Kopiera från - Alla nya projekt skapas med kopierat innehåll från ett existerande projekt. I det här fältet bestämmer du vilket projekt det ska kopieras från. Fältet fungerar som en rullgardinsmeny med alla tillgängliga projekt. Det fungerar också som ett filter, på så sätt att om du skriver något i inmatningsrutan så begränsas alternativen i menyn till de som innehåller det du har skrivit. Välj ett lämpligt projekt genom att klicka på det i menyn. 

Projektnamn, Internt - Det namn som ska användas i DMS för att referera till projektet som skapas. 

Projektnamn - Det namn som DMS ska använda för att referera till projektet vid kommunikation med deltagarna. 

Startdatum - Datumet när du anser att projektet börjar. Det har inte så stor betydelse vad som står här. Det kan till exempel vara den dag som deltagarna kan börja registrera sig för deltagande. Det kan också vara själva evenemangets första dag. Det här datumet visas strax under projektets nummer och namn högt upp till vänster när du arbetar med DMS. 

Slutdatum - Datumet när du anser att projektet slutar. Det har inte så stor betydelse vad som står här. Det kan till exempel vara den sista dagen som själva evenemanget pågår. Det här datumet visas strax under projektets nummer och namn högt upp till vänster när du arbetar med DMS. 


Lämna de fem följande fälten tomma, Kopiera webbsidor, Kopiera utställare, Kopiera filarkiv, Projektansvarig och Deltagaransvarig


Välj en behörighets-grupp som projektet ska höra till. Om du är osäker på vilken behörighetsgrupp projektet ska vara i, kontakta en superuser på ditt företag eller Delegias support. 


Till höger i fönstret finns mappar som ser ut ungefär som på bilden nedan. Vad som visas beror delvis på användarens behörigheter i DMS. Klicka på namnet för den grupp som projektet ska höra till. En orange rektangel visas kring det valda namnet. I bilden har gruppen Demo valts. Det vanligaste är att man lägger sitt projekt i en gren i trädet som hör till den organisation som man arbetar för. 


Klicka på knappen Skapa ProjektProjektet skapas.