En flervalsfråga är en fråga där svaren är bestämda av frågeställaren. Det vill säga, en uppsättning svarsalternativ är bestämd. Den som svarar har till uppgift att välja ett eller några av svarsalternativen. 


Skapa en flervalsfråga

Gör som i avsnittet Skapa en fritextfråga i Lägg till en fråga i regline


I fältet Frågetyp, ändra till alternativet RadioknapparKlicka på knappen Spara

En ny flik läggs till, Alternativ. Välj den fliken. Skriv ett av svaren i fältet FrågaTryck på tangenten <Return> (eller <Enter>) 


Fältet blir tomt och en ny rad läggs till i tabellen längst ned, den första raden. Den nya raden representerar det första svarsalternativet. 


Skriv in ett nytt värde och tryck på <Return> igen. En andra rad fogas till tabellen. 


Fortsätt att lägga till rader på detta sätt tills alla svarsalternativen har var sin rad. 


Klicka på knappen Spara uppe till vänster. 


Prova flervalsfrågan

Lägg in frågan i en regline. 


Starta reglinen. 


Svara på frågan. Starta och svara några gånger till. Ge minst två olika svar och åtminstone något svar mer än en gång. 


Gå till Deltagare->Frågehantering. 


(Eventuellt behöver du klicka på knappen Inställningar och justera för att se det du vill se.) 


En tabell med registrerade deltagare och vad de har svarat på respektive fråga visas. Gå till Rapporter & Statistik->Frågor. 


Ett cirkeldiagram visas, där varje del visar hur stor andel av deltagarna som har angett respektive svarsalternativ. I det här fallet har 3 av 5 (60%) angett det rätta svaret, att Mars har två månar. 


Gå till Rapporter & Statistik->Frågestatistik. 


En tabell med en rad för varje använt svarsalternativ visas. Det är samma antal som tidigare, men i tabellform i stället för diagramform. 


Längst till höger finns en kolumn som heter Antal. Klicka på det högsta talet i den kolumnen. 


En tabell med information om de deltagare som har angett det alternativet visas.