Introduktion


Aktivitet är en av de element-typer som kan ingå i registreringsformulär. Den här elementtypen är till för att hantera olika aspekter av deltagandet i evenemanget. Det är ofta något som ska hända under evenemanget och som deltagaren kan registrera sig på, och senare delta i. 


Det finns minst två element-typer som handlar om resurser som deltagaren ska registrera sig på, Aktivitet och Produkt. Det är inte alltid självklart vilket av de elementen som ska användas. Men Aktivitet är från början tänkt för seminarier och Produkt för varor. Ibland kan det till och med vara bättre att hantera en tjänst eller vara genom ren informations-insamling, med element-typen Fråga. 


En viktig funktion för elementet Aktivitet är att det innehåller det belopp som ska faktureras. Om det finns flera delaktiviteter, till exempel paralella seminarier med begränsat antal platser per seminarium och extra avgift per seminarium, så kan det hanteras med en aktivitet för varje seminarium, i formuläret. När deltagaren har valt sina seminarier kan DMS beräkna det totala beloppet som ska faktureras. 


Så här kan det se ut när aktiviteten Lunch i paviljongen visas i registreringsformuläret. 


Längst till vänster finns en ruta där deltagaren kan klicka för att markera att hon vill bli registrerad på aktiviteten. Klickad ruta visas med en bock i. Deltagaren kan också klicka igen för att visa att hon har ändrat sig. Då tas bocken bort. Till höger om klickrutan finns ett kort namn för aktiviteten, L1. Lite ytterligare till höger visas aktivitetens namn. Under namnet visas information om när  aktiviteten äger rum. Längst till höger visas priset exklusive moms och momsen för aktiviteten. 


Det längre namnet kan vara en länk som deltagaren kan klicka på och då visas en längre beskrivning av aktiviteten i en ny flik i webbläsaren, som kan se ut till exempel så här.  Se vilka aktiviteter som finns definierade 


I Registrering->Aktivitet finns en lista med alla definierade Aktiviteter. Ett exempel visas i bilden nedan. Ta bort definierad aktivitet


För att ta bort en aktivitet från tabellen: 

Klicka i rutan längst till höger i aktivitetens rad. 

En bock visas i rutan. 

Knappen Spara, uppe till höger, byter färg från orange till gul. 

Klicka på knappen Spara

Raden tas bort från tabellen och knappen återgår till orange färg. 


Skapa aktivitet


För att skapa en ny aktivitet, klicka på knappen Lägg till i Registrering->Aktivitet. Ett formulär med fyra flikar visas. Fyll i och ändra lämpliga delar av formuläret. 


Fliken Detaljer
Titel, lång - Aktivitetens namn. I registreringsformuläret visas två namnliknande strängar. Den här visas till höger och ska normalt vara längre. Det här namnet visas också i den mer utförliga beskrivningen av aktiviteten som kan visas i en egen flik. 


Titel, kort - Alternativt namn på aktiviteten. Det här namnet används internt i DMS för att referera till aktiviteten, men visas inte i registreringsformuläret. 


Startdatum + tid - Här är det lämpligt att ange den tid som aktiviteten planeras börja. 


Slutdatum + tid - Här är det lämpligt att ange den tid som aktiviteten planeras vara avslutad. När den här tiden har passerat tillåter inte DMS att någon registrerar sig på aktiviteten. 


Sista anm.datum - Sista dagen som deltagare kan registrera sig på aktiviteten. 


Pris exkl moms - Priset som ska betalas för deltagandet i aktiviteten. 


Moms - Den procentsats som ska adderas till priset som moms. 


Max deltagare - Maximalt antal deltagare. DMS förhindrar ytterligare registreringar på aktiviteten när antalet registrerade har uppnått detta antal.  


Nr - Ett mycket kort namn för aktiviteten. Det visas till vänster om det långa namnet i registreringsformuläret. Det används av DMS på några ställen där det är lämpligt att ha ett mycket kort namn. 


Kod namnbricka - Beteckning på aktiviteten, som kan visas på namnbricka. Själva namnbrickan redigeras med editorn på På plats->Namnbricka->Ny. För att visa den här texten på namnbrickan, skriv "[BadgeSeminar]" i namnbrickan där du vill att aktivitetens beteckning ska synas. 


Organisatör - Innehållet i det här fältet visas i den längre aktivitetsbeskrivning som öppnas när deltagaren klickar på aktivitetens namn i registreringsformuläret. 


Talare - Innehållet i det här fältet visas i den längre aktivitetsbeskrivning som öppnas när deltagaren klickar på aktivitetens namn i registreringsformuläret. 


Plats - Innehållet i det här fältet visas i den tabell som kan skickas till föreläsaren, se Föreläsarlänk nedan. 


Lokal 


Latitud 


Longitud 


Huvudaktivitet - Om en aktivitet är huvudaktivitet (rutan är ibockad) så är registrering på evenemanget möjlig endast om registrering på aktiviteten är möjlig. Med andra ord: Om en huvudaktivitet inte är tillgänglig så tillåter inte DMS att någon registrerar sig på evenemang där aktiviteten ingår. Registrering på aktivitet kan vara förhindrad på grund av att aktivitetens sluttid har passerat, aktiviteten är fullbokad och så vidare. 


Aktiv - Normalt är den här rutan ibockad. Om den inte är ibockad så kan aktiviteten inte läggas in i ett registreringsformulär. När den inte är ibockad ser aktiviteten också annorlunda ut i aktivitetslistan. 


Stängd - När den här rutan är ibockad visas ingen ruta för aktiviteten i registreringsformulären. Aktiviteten syns då, men kan inte väljas. 


Dold - När den här rutan är ibockad visas aktiviteten inte alls i registreringsformulären och följaktligen kan den inte väljas av deltagaren. Du kan dock välja aktiviteten åt deltagaren genom att bocka i rutan Förikryssad.  


Inställd - När den här rutan är ibockad ersätts rutan i registreringsformulären med texten "Inställt", följaktligen kan den inte väljas av deltagaren. I den här situationen kan aktiviteten inte heller göras vald med rutan Förikryssad


Dölj i bekräftelse - När ett registreringsformulär fungerar normalt så får deltagaren en bekräftelse, till exempel direkt i webbläsaren. Bekräftelsen kan innehålla en tabell som visar vilka aktiviteter deltagaren har registrerats på. Om den här rutan är ibockad så finns aktiviteten inte med i tabellen i bekräftelsen, inte ens när deltagaren är registrerad på den. 


Ja/Nej-fråga - När den här rutan är ibockad visas radioknapparna Ja och Nej i stället för ruta för bock i registreringsformuläret. Från början är varken Ja eller Nej valt. Systemet kräver att ett alternativ väljs för att det ska gå att fullfölja registrering. 


Förikryssad - När den här rutan är ibockad visas aktiviteten från början med aktivitetens ruta ibockad. Deltagaren är fri att lämna bocken kvar eller att ta bort den. 


Visa i mobilwebb


Föreläsarlänk - Det här är inte ett input-fält utan ett output-fält. Den länk (URL) som visas här går till en lista med deltagarna på aktiviteten. Man kan alltså kopiera den här texten till adressfältet i en webbläsare och på det sättet få se tabellen. Som namnet antyder är det tänkt att man ska skicka den här länken till föreläsaren, om det finns en sådan för aktiviteten.  


Grupp 


Mall för beskrivning - Här finns en rullgardinsmeny som innehåller de mallar som finns i Innehållshantering->Sidskaparen->Mallar. Den mall som väljs här ingår i den längre aktivitetsbeskrivningen, se nedan. 


Interna anteckningar - Det som skrivs i den här rutan syns endast i den här rutan. 


Bild - En bild som visas som en del av aktivitetsbeskrivningen, men endast i mobil-appen. Se vidare avsnitt om Ladda upp bild nedan. Fliken Texter


Under-fliken Ingress: Det som läggs in här visas under aktivitetens namn i registreringsformuläret. 


Under-fliken Beskrivning, lång: Det som läggs in här visas i den längre aktivitetsbeskrivningen. Se nedan. 


Under-fliken Talare: Det som läggs in här visas i den längre aktivitetsbeskrivningen. Se nedan.  


Längre aktivitetsbeskrivning


I registreringsformuläret finns en liten beskrivning av respektive aktivitet. Det kan också finnas en betydligt längre beskrivning. Den visas i en egen flik i webbläsaren när deltagaren klickar på aktivitetens namn i den första beskrivningen. 

Den längre beskrivningen finns tillgänglig om det finns ett innehåll i fliken Texter->Beskrivning, lång


Den längre beskrivningen byggs upp av information som hämtas från flera olika platser i systemet:

  1. Innehållet i textrutan seminar_list/Title, i många projekt strängen "Seminarieprogram", som liten text 
  2. Innehållet i fältet Titel, lång, som rubrik
  3. Innehållet i fliken Texter->Beskrivning, lång, som liten text
  4. Innehållet i fältet Talare, som rubrik
  5. Innehållet i fliken Texter->Talare, som liten text 
  6. Innehållet i fältet Organisatör, som liten text
  7. Innehållen i textrutorna seminar_list/SeminarDate, seminar_list/SeminarPrice och seminar_list/BadgeCode på samma rad, till exempel Datum     Pris     Badgekod
  8. Innehållen i fälten Startdatum, Pris exkl moms och Kod namnbricka


Lägga in bild


I de tre flikarna under Registrering->Aktivitet->Ändra->Texter finns en enkel men ändå kraftfull editor för text och bild. En av funktionerna i editorn är att lägga in en bild. Den aktiveras med den här knappen:   .


Ett formulär med rubriken Image Properties visas. 
Ett möjligt arbetsflöde för att lägga till en bild är att klicka på knappen "Browse Server". Du får då se vilka bilder som redan finns i projektet. 

I en tabell visas bilder och mappar. Mapparna är samlingar med bilder och mappar. I varje rad i tabellen visas mapp- eller bild-symbol, storlek (om det är en bild), datum när bilden laddades upp eller mappen skapades och en ruta som kan användas för att ta bort objektet på raden. 


Det här är de bilder som finns tillgängliga i projektet. 


För att lägga till en bild till samlingen: Klicka på den oranga knappen Välj filer att ladda upp... 


Nu öppnas det fönster som operativsystemet (till exempel Windows) använder när användaren ska välja en fil. Välj en eller flera filer och klicka på bekräfta-knappen. (I Windows på engelska heter knappen Open.) Den fil som är på väg att läggas till i samlingen visas nere till vänster, under Filer att ladda upp. Spara-knappen byter färg till gul. 


Klicka på Spara-knappen. 


Den nya bilden läggs till i tabellen till höger. 


Klicka på namnet eller ikonen för den bild som du vill ha i texten. Det kan vara den bild som du just har lagt till i listan. 


Formuläret Image Properties visas igen. 


Klicka på knappen OK (den är ljusgrön). 


Formuläret försvinner, du är tillbaka i editorn, bilden har lagts till i texten. Bild till mobilwebb


I Registrering->Aktivitet->Ändra->Detaljer finns knappen Ladda upp bild


Den bild som laddas upp med den knappen blir bara tillgänglig i mobilwebb.