Textruta


Texter som DMS använder för att kommunicera med deltagarna är konfigurerbara så att det kan finnas flera alternativ för samma text. Det kan alltså finnas flera uppsättningar texter så att varje uppsättning texter har ett alternativ för varje situation där en text ska användas. På det sättet kan deltagaren välja en uppsättning texter som passar henne. Ett exempel på användning av den här konfigureringsmöjligheten är olika språk. En uppsättning texter är på engelska och en annan är på svenska. Den deltagare som kan engelska bäst väljer de engelska texterna och andra väljer de svenska texterna. 


När vi diskuterar detta behöver vi skilja på själva texten och den betydelse som texten har. Betydelsen kan också ses som en roll som texten spelar i systemet. Flera olika texter kan ha samma betydelse och spela olika roll. I DMS kallas rollen för "etikett" och ibland kan namnet "Label" skymta fram. Vilken text som används för en viss etikett bestäms av vilket Språk, vilken Area och vilken Group som gäller när etiketten används. Area och Group är aspekter av hur DMS har konstruerats och som användaren inte behöver förstå. Men begreppen används i funktionen Testruta. 


I funktionen Textruta kan du ändra vilka texter som används för en etikett. 


Högst upp finns tre knappar för olika funktioner. 

Därunder finns tre menyer för att välja vilken uppsättning texter som ska användas. 

Därunder finns en filtreringsfunktion. 

Därunder finns en tabell med etiketter och deras texter. 


Med filterfunktionen kan du begränsa vilka etiketter som visas i tabellen. Om du skriver något här så begränsas tabellen till de rader där det du skrivit ingår i raden i den kolumn där du skrivit. 


För att ändra texten för en etikett: 

Välj rätt textuppsättning i de tre menyerna högt upp. 

Leta i tabellen reda på den etikett som ska ändras, eventuellt med hjälp av filtreringsfunktionen. 

Klicka på etikettens namn (den vänstra kolumnen). 

Texten visas i en texteditor till höger. 

Ändra texten i texteditorn. 

Klicka på Spara, högt upp till vänster.